Ondernemers

Statia roept om jonge enthousiaste ondernemers, die hard willen werken aan hun toekomst! 

Sta je al klaar voor de start?

Statia gaat in de komende jaren flink groeien, daar is iedereen het over eens en daar zijn vele bewijzen al voor aangegeven.

Als je nu een eigen bedrijf hebt en ervaring hebt opgebouwd in de afgelopen jaren. En terug wil naar Statia dan zal je nu al moeten oriënteren op Statia en eventueel een markt onderzoek doen of laten doen. 

 

 

Informatiefolders zijn:

Garantie Ondernemingsfinanciering

Besluit Borgstelling MKB Kredieten

De Groeifaciliteit

 

Wet vestiging bedrijven BES

Met de inwerkingtreding van de Wet vestiging bedrijven BES wordt op aanvragen door ondernemers of bedrijven voor een vestigingsvergunning nog uitsluitend op economische gronden beslist. De Kamer van Koophandel heeft hierbij een adviserende rol. Moratoria zijn vervallen. Met de bestuurscolleges is dialoog gaande over correcte implementatie van de wet.

Moeten bedrijven die nu reeds in Caribisch Nederland gevestigd zijn, opnieuw een vergunning aanvragen?

Nee, bedrijven die op de datum van inwerkingtreding van de herziening een vestigingsvergunning hebben (ongeacht of het bedrijf daadwerkelijk al is gevestigd dan wel nog in de opstartfase verkeert) behouden die vergunning. 

 

Wat gebeurt er met aanvragen die vóór 10 oktober 2010 zijn ingediend maar die nog niet zijn afgehandeld?

Die aanvragen moeten worden getoetst aan de nieuwe criteria. Daarbij geldt als ‘nog niet volledig afgehandeld’ dat de wettelijke termijn voor bezwaar en beroep (zie daarvoor de Wet administratieve rechtspraak BES) nog niet geheel is verstreken. Voor iedere beschikking die vanaf 10 oktober 2010 wordt afgegeven gelden de nieuwe criteria.

Geldt er voor bepaalde sectoren nog een moratorium?

Nee, alle moratoria zijn per 10 oktober 2010 komen te vervallen.

Heeft iemand die op de Antillen geboren is ook een vestigingsvergunning nodig?

Ja. De wet maakt geen onderscheid naar geboorteplaats of nationaliteit van de aanvrager.

Maakt het uit of een bedrijf zal worden gestart als eenmanszaak dan wel als NV of BV (of een andere rechtsvorm)?

Nee, voor de vestigingsvergunning maakt de rechtsvorm waaronder de aanvrager zijn onderneming wil voeren geen verschil.

Moet de aanvrager een bepaald formulier invullen?

Ja, u haalt een aanvraagformulier. Daarop moet de aanvrager de volgende soorten gegevens opgeven (die dus op het formulier nader zijn uitgewerkt):

 • zijn persoonlijke gegevens (naam, woonadres, geboortedatum)
 • het type onderneming waarvoor de vergunning wordt gevraagd. Bijvoorbeeld: makelaarskantoor, souvenirwinkel, fietsenfabriek, guesthouse, hotel met X kamers. 
 • de opleiding die hij genoten heeft; 
 • eventuele ervaring met het leiden van een bedrijf; 
 • hoeveel investering nodig is om het nieuwe bedrijf op te starten; 
 • de financiële middelen waarover hij beschikt en die hij voor het nieuwe bedrijf kan inzetten;
 • de locatie waar hij de onderneming (voor zo ver reeds bekend) wil vestigen.

 

Hoe moet de vergunningverlener beoordelen of de aanvrager beschikt over ‘voldoende algemene vaardigheden om een zaak te leiden’ ?

De aanvrager moet opgeven:

 • zijn schoolopleiding (welke opleidingen, voltooid/niet voltooid (dat wil zeggen: indien de opleiding wordt afgesloten met een examen, of het diploma is behaald); 
 • van wanneer tot wanneer die opleiding gevolgd zijn en bij welke onderwijsinstelling(en); 
 • eventuele relevante cursussen waarmee de aanvrager, als hij maar weinig algemene schoolopleiding heeft genoten, kan aantonen toch een voldoende niveau van ontwikkeling te hebben bereikt. Om een voorbeeld te noemen: een diploma bedrijfsadministratie. 

Het gaat dus om algemene vaardigheden, niet om specifieke vakkennis voor een bepaald soort onderneming. En als de aanvrager al een tijdlang als eigenaar of bedrijfsleider een ander bedrijf runt - ook al heeft hij heel weinig opleiding genoten - dan is dat natuurlijk ook een aanwijzing dat de aanvrager beschikt over voldoende ‘ondernemersvaardigheden’.

 

Hoe moet de vergunningverlener beoordelen of de aanvrager beschikt over ‘de financiële middelen die naar redelijkheid benodigd zijn voor het starten van een zaak als waarvoor de vergunning wordt gevraagd’ ?

De aanvrager moet opgeven:

 • een globale inschatting (dus de orde van grootte) van de investering die nodig is om de bedoelde onderneming draaiend te krijgen; 
 • een onderbouwde opgave van de middelen waarover hij beschikt of waarover hij aantoonbaar gaat beschikken. Enkele voorbeelden: eigen geld (banksaldo), een toegezegde lening die onderbouwd is met zijn correspondentie met de bank, een tweede hypotheek op de eigen woning.

Moet de vergunningverlener alles wat de aanvrager opgeeft voor zoete koek slikken? Bijvoorbeeld als de aanvrager een hotel wil beginnen met 20 kamers en opgeeft dat een investering van 5000 dollar daarvoor volstaat.

Als de vergunningverlener gegronde reden heeft om te twijfelen aan de opgave kan hij de aanvrager verzoeken die nader te onderbouwen. Levert dat geen overeenstemming, dan kan de vergunningverlener uiteindelijk besluiten de aanvraag af te wijzen.

Hoe lang duurt het voordat op een aanvraag wordt beslist?

De vergunningverlener moet de aanvraag binnen een redelijke termijn na ontvangst afhandelen door middel van een beschikking. Op dit moment is een wijziging van de Wet vestiging bedrijven BES in voorbereiding waarbij een beslistermijn zal worden vastgesteld.

In hoeverre moet een afwijzing van een aanvraag worden gemotiveerd?

Een afwijzing moet deugdelijk worden gemotiveerd, en inhoudelijk ingaan op de afwegingen die de vergunningverlener heeft gemaakt. Een zinnetje als ‘wij zijn tot de bevinding gekomen dat u niet voldoet aan de criteria die in de wet zijn gesteld’ volstaat dus niet. Een goed onderbouwde motivering is onder meer van belang omdat de aanvrager tegen de afwijzing in beroep moet kunnen gaan.

Hoe kan een aanvrager in beroep gaan tegen een afwijzing van zijn aanvraag?

Dat is geregeld in de Wet administratieve rechtspraak BES.

Geeft een vestigingsvergunning het recht om het bedrijf overal op het eiland te vestigen?

In beginsel wel, maar uiteraard wordt die vrijheid begrensd door de ruimtelijke ordening, dus door van kracht zijnde bestemmingsplannen of voorbereidingsplannen en eventueel een zogeheten ‘perifeer detailhandelsbeleid’. Vandaar de vraag op welke locatie de onderneming zal worden gevestigd.

Verschaft een vestigingsvergunning aan de aanvrager of zijn personeel het recht zich als persoon op het eiland te vestigen?

Neen. Die vergunningen zijn nadrukkelijk van elkaar gescheiden. De vestigingsvergunning geeft de ondernemer uitsluitend - niet meer en niet minder - het recht een bepaalde onderneming te starten. Is hij zelf niet reeds woonachtig op het eiland, of heeft hij personeel nodig dat op het eiland niet te vinden is, dan leidt de vestigingsvergunning niet automatisch tot een verblijfsvergunning voor de betreffende personen. Dat is een ander vergunningstraject, waarvoor dus een aparte aanvraag moet worden ingediend.

Vervalt een verleende vergunning indien deze gedurende een bepaalde tijd niet wordt gebruikt, en zo ja hoe lang is die termijn?

Nee, daar is geen termijn aan verbonden. Immers indien bij de toetsing van de aanvraag geen van de beide weigeringsgronden (te weinig algemene ondernemersvaardigheden en/of te weinig startkapitaal) van toepassing was, zal dat ook nadien niet het geval zijn. Per definitie geldt dat voor het ontwikkelingsniveau van de aanvrager, maar ook ten aanzien van de financiële middelen mag ervan worden uitgegaan dat die beschikbaar blijven voor de nieuwe onderneming.

Stel, er wordt een aanvraag gedaan voor het vestigen van een bepaald bedrijf - neem als voorbeeld een souvenirwinkel - terwijl er al een heleboel bedrijven in diezelfde sector zijn die elk te weinig omzet halen om er een fatsoenlijk inkomen mee te behalen. Dan moet de vergunningverlener de vestiging van nóg zo’n bedrijf toch kunnen tegenhouden?

Nee. De vergunningverlener moet niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. De ondernemer is degene die risico loopt: zijn geld en zijn inzet gaan verloren als het niet lukt, en hij moet opboksen tegen de bestaande bedrijven die natuurlijk al een eigen klantenkring hebben. Maar kennelijk ziet de nieuwkomer kansen om er een succes van te maken. Hij kan bijvoorbeeld met een verbeterd product komen, een aantrekkelijkere prijs hanteren door efficiënter te werken, met een meer actieve uitstraling klanten naar zich toe lokken.

Kamers van Koophandel 

De Kamers van Koophandel (KvK’s) in Caribisch Nederland zijn er voor ondernemers  die op de eilanden van Caribisch Nederland zijn gevestigd en voor ondernemers die zich er willen vestigen. Er is één Kamer ingesteld voor Bonaire en één Kamer voor Sint Eustatius en Saba samen, met op beide eilanden een publiekskantoor.

De KvK’s dragen bij aan het ondernemerschapsbeleid en willen meer en betere ondernemers in Caribisch Nederland krijgen. De KvK’s bevorderen de economische belangen van handel, industrie, ambacht en dienstverlening. Daarmee vormen de KvK’s een schakel tussen ondernemer en overheid, en zijn zo een belangrijke partner bij het uitvoeren van overheidsbeleid voor ondernemingen.

De Kamers van Koophandel hebben een aantal belangrijke wettelijke taken:

 • Het bijhouden van een register met alle bedrijven, verenigingen en stichtingen, het zogenaamd Handelsregister. (link naar tekst over Handelsregister)
 • Het geven van voorlichting aan (startende) ondernemers, bijvoorbeeld over het starten van een bedrijf en over beschikbare subsidies. 
 • Het Bestuurscollege adviseren over te verlenen vestigingsvergunningen
 • Het geven van adviezen aan de Bestuurscolleges, bijvoorbeeld commentaar geven op overheidsplannen, in overleg met bestaande ondernemers.

Andere diensten die de Kamers van Koophandel aan ondernemers leveren zijn onder meer:

 • Informatie verstrekken over subsidiemogelijkheden;
 • Voorlichting over de vestiging van bedrijven;
 • Organiseren van cursussen en trainingen voor het bedrijfsleven.

Contactinformatie:

http://www.statiasabachamber.com/

Chamber of Commerce at Statia

L.E. Saddlerweg z/n, NORAKO appt. # 1,
Statia, Dutch Caribbean

Phone no.: (599) 318 3332
Email: coc.statia@gmail.com

Chamber of Commerce at Saba

Windwardside
Saba, Dutch Caribbean

Phone no.: (599) 416 2554
Email: coc.saba@gmail.com

Contact Persons

Statia: mr. Koos Sneek
Saba: mrs. Alida Heilbron

Handelsregister

In het handelsregister verzamelt de Kamer van Koophandel belangrijke gegevens over ondernemingen en rechtspersonen. Het handelsregister geeft ondernemers daarmee meer zekerheid. Zaken doen wordt eenvoudiger omdat zakenpartners gegevens gemakkelijk kunnen controleren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om in het handelsregister de tekenbevoegdheid van een handelspartner te controleren.

Het handelsregister bevat verder informatie over onder andere de aard van de onderneming en over de eigenaar(s) van een onderneming. De Kamers van Koophandel op Caribisch Nederland werken hierbij op dezelfde manier in hetzelfde registratiesysteem. In het handelsregister worden alle ondernemingen en rechtspersonen ingeschreven die op de desbetreffende eilanden of eilanden zijn gevestigd, of hier een nevenvestiging hebben.

Inschrijving in het handelsregister is verplicht voor wie een onderneming heeft of, wanneer het de inschrijving betreft van een aan een rechtspersoon toebehorende onderneming, ieder van de bestuurders van de rechtspersoon.

Het doen van een opzettelijk onjuiste of onvolledige opgave is strafbaar volgens de Handelsregisterwet BES. Voor de inschrijving in het handelsregister is een jaarlijkse vergoeding verschuldigd.

Tegen betaling kan iedereen het handelsregister inzien. Op verzoek verstrekt de Kamer een afschrift van of uittreksel uit het handelsregister. Ook de vergoedingen hiervoor zijn wettelijk vastgelegd.

Link

Handelsregisterwet BES: http://wetten.overheid.nl/BWBR0028503/

Ondernemingsregelingen

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie stelt zijn ondernemersregelingen open voor aanvragen vanuit Caribisch Nederland. Dit is het geval vanaf 1 januari 2011.

Het gaat om de volgende regelingen:

 • Innovatiekredieten
 • Innovatieprestatiecontracten (IPC)
 • Innovatievouchers
 • Prepare2start
 • Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
 • Groeifaciliteit
 • Garantie ondernemersfinanciering (GO)
 • De uitvoering van de regelingen is in handen van Agentschap NL.

Over de Borgstellingsregeling MKB-kredieten (BMKB)

Doelstellingen

 • Verbeteren toegang tot bancair krediet voor levensvatbare bedrijven
 • Kansrijke initiatieven stimuleren starters, doorgroeiers, etc.
 • Doelgroep: bedrijven tot 250 werknemers
 • Tekort aan zekerheden
 • Wel voldoende toekomstperspectief gelet op rentabiliteit, continuïteit, cashflow.

Kenmerken

 • Beschikbaar voor bedrijven tot 250 fte
 • Uitvoering BMKB geschiedt door deelnemende banken
 • Drie niveau’s garantie: starters /kleine kredieten (80%), innovatief (67%) en overig (45%) dekking van het zekerhedentekort

Snelheid: bank verleent zelf . Logt in op een speciale website van het ministerie, en koopt daar binnen 35 dagen na het aangaan van de lening, de verzekering. De Nederlandse staat vertrouwt op het goede oordeel van de Bank.

 • Maximaal:  EUR 1,5 mln, afbouw 6 of 12 jaar
 • Kosten van de garantie: eenmalig 2,0%  tot 3,6% garantieprovisiezonnepanelen

Bonaire heeft het milieu hoog in het vaandel staan. In de toekomst zal Bonaire naar verwachting zich meer en meer op het ECO toerisme gaan richten. De "zorgtoeristen" zullen een belangrijke doelgroep gaan worden. Er is dus meer kwaliteit nodig.  

Niet alleen komen er meer  toeristen met kwaliteiteisen naar het eiland, maar het inwonersaantal gaat ook sterk omhoog. In 7 jaar tijd is het inwonersaantal van ruim 10.000 naar meer dan 15.500 gestegen. Dus ook meer markt voor de kleine startende ondernemer. De inwoners op Bonaire roepen nu al om meer keuze in boeken, schoenen, (kinder)kleding, diensten, kwaliteitsgoederen etc, etc. Ook allerlei service bedrijven zullen nodig zijn in koeltechniek, elektrotechniek, zonne-energie, windenergie, bouwmarkten, etc, etc. 

Heb je een goede opleiding en heb je ervaring opgedaan buiten Bonaire, kom dan nu terug!!